>

Exams

Taipei (Taiwan)

Chinese Maritime Research Institute

RM 405, No. 372, Lin Shen N. Road

Zhongshan District

Taipei City 104410

Taiwan (R.O.C)

Contact: Kuu-Chung Shang Tel: 0886 2 2551 7540#14