>

Exams

Novorossiysk (Russia)

State Marine University, named by Admiral FF Ushakov

93 Lenina Ave

Novorossiysk

Russia 353918

Emergency Contact: Mrs Tatyana Timchenko

Emergency Telephone: +79887657807

Novorossiysk